En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Ángel Ortiz informa que és titular del lloc web www.angelortiz.com.es.  D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Ángel Ortiz informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Ángel Ortiz López. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@angelortiz.com.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’Ángel Ortiz confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’Ángel Ortiz, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web d’Ángel Ortiz proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Ángel Ortiz per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Ángel Ortiz contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Ángel Ortiz no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Ángel Ortiz declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Ángel Ortiz no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

Ángel Ortiz es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),Ángel Ortiz informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Ángel Ortiz, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Ángel Ortiz informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça:info@angelortiz.com.es . Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Ángel Ortiz aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a Ángel Ortiz qualsevol variació i que Ángel Ortiz té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Ángel Ortiz per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Ángel Ortiz. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Ángel Ortiz.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Ángel Ortiz. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Ángel Ortiz.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Ángel Ortiz es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Ángel Ortiz té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.